Korean Filipino Marriage Procedures

Korean Filipino Marriage Procedures

Step 1:

Get a Certificate of Legal Capacity to Contract Marriage. Magpapatunay po ito na ang iyong Korean partner ay maaaring maikasal ng legal. Malalaman nyo rin kung siya ay tunay na single o divorced. Please click here upang malaman kung paano kumuha mula sa embassy.

Step 2:

Kumuha ng marriage license. 

Step 3:

 Wedding Ceremony 

Maaari kayong magpakasal sa simbahan (Katoliko man o hindi) o civil.

Step 4:

Marriage Registration (LCR) 

Irehistro ang inyong kasal una sa Local Civil Registrar’s office.

Step 5:

Marriage Endorsement (NSO)

Step 6:

Marriage Registration (South Korea City Hall) 

Ito po ang huli at importanteng hakbang.

BABALA: Mag-ingat sa mga pekeng ahenteng nag-aalok ng mabilisang proseso ng inyong kasal. 

Para sa inyong tanong, contact me via email: sherylgim@gmail.com or Facebook: Sheryl Gim.

Stay updated! Not a WordPress user? Just subscribe via email. Your email address will not be published.

Join 7,695 other followers